سیستم کنترل تردد(قفل دیجیتال رمزی،کارتی،اثرانگشتی)